Regulamin

REGULAMIN „PIEKIELNEGO WYŚCIGU 2019”

I. CEL IMPREZY

1. Organizacja wydarzenia sportowego – biegu terenowego pn. „Piekielny Wyścig”, zwanego dalej „Biegiem”, ma na celu popieranie i propagowanie aktywności ruchowej, upowszechnianie biegów terenowych z przeszkodami, promocję Politechniki Warszawskiej jako uczelni wspierającej aktywność fizyczną i inicjatywę studencką oraz integrację społeczności akademickiej Politechniki Warszawskiej.
2. Uczestnictwo w Biegu łączy w sobie:
a) umiejętności pochodzące z różnych dziedzin aktywności fizycznej,
b) rywalizację z umiejętnością i chęcią współpracy,
c) wysiłek fizyczny i dobrą zabawę.

II. ORGANIZATOR

Organizatorem biegów cyklu Piekielny Wyścig jest:
Politechnika Warszawska
Samorząd Studentów
pl. Politechniki 1
00-661 WARSZAWA,
reprezentowana przez Koordynatora Biegu oraz przedstawicieli Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej, zwanych dalej Organizatorem.

III. CHARAKTERYSTYKA BIEGU

Bieg to wydarzenie sportowe, którego celem jest dobra zabawa w postaci wysiłku fizycznego i rywalizacja o miano najlepszego zawodnika. Na trasach biegów znajdują się przeszkody weryfikujące sprawność fizyczną, skoczność, siłę i odporność psychiczną uczestników.

IV. TERMIN I MIEJSCE IMPREZ

1. Biegi odbywają się na terenie m.st. Warszawy i jego okolic. Miejsca biegów, godziny startu oraz szczegóły dotyczące trasy poszczególnych edycji biegów są dostępne na stronie internetowej Biegu: www.piekielnywyscig.pl, zwanej dalej jako „Strona internetowa”.
2. W Biegu mogą wziąć wyłącznie uczestnicy zarejestrowani do uczestnictwa Biegu, zgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu.
3. Organizatorowi przysługuje prawo do zmiany daty i/lub miejsca Biegu, przy czym Uczestnik, zostanie o tym zawiadomiony poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie internetowej oraz w formie mailowej, nie później niż 24 godziny przed rozpoczęciem Biegu. Dokonanie zmian w powyższym zakresie nie skutkuje powstaniem ze strony Organizatora dodatkowych zobowiązań w stosunku do Uczestnika ani jakichkolwiek roszczeń Uczestnika w stosunku do Organizatora.
4. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania Biegu bez podania przyczyn. W takim przypadku Uczestnikowi przysługuje prawo żądania zwrotu uiszczonej opłaty startowej. O odwołaniu biegu Organizator poinformuje Uczestników poprzez zamieszczenie odpowiedniej informacji na Stronie internetowej oraz w formie mailowej, przekazując szczegóły procedury zwrotu wniesionych opłat.
5. Uczestnicy zobowiązani są we własnym zakresie i na własny koszt dotrzeć na miejsce Biegu.

V. PRZESZKODY

Na trasie każdego z biegów znajdują się przeszkody o różnym stopniu trudności. Organizatorzy przewidują dwa rodzaje przeszkód:
a) naturalne, takie jak m.in. bagna, stawy, jeziora, rzeki, wzniesienia, górki, drzewa,
b) sztuczne, takie jak m.in. ściany, liny, trawersy poziome, pajęczyny linowe, zasieki, zbiorniki z wodą, błotem czy lodem.

VI. UCZESTNICTWO

1. Organizator zastrzega sobie prawo do nałożenia limitu liczby Uczestników Biegu. Pierwszeństwo udziału w Biegu przysługuje osobom, które zapisały się i uiściły wcześniej Opłatę startową, o której mowa w dziale VIII.
2. W biegach mogą brać udział osoby, które najpóźniej w dniu zawodów mają ukończone 18 lat.
3. Warunkiem udziału w Biegu jest:
a) wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
b) wyrażenie zgody na przestrzeganie niniejszego Regulaminu,
c) akceptacja udziału w imprezie na własne ryzyko i odpowiedzialność, mając na uwadze niebezpieczeństwa wynikające z charakteru i długości Biegu, które mają polegać m.in. na ryzyku utraty (pogorszenia) zdrowia lub utraty życia,
d) wyrażenie zgody na nieodpłatne wykorzystanie utrwalonego w formie fotografii lub zapisu wideo wizerunku Uczestnika w przekazach medialnych oraz materiałach promocyjnych organizatorów, w zakresie określonym w pkt 4 poniżej,
e) złożenie deklaracji o braku przeciwskazań zdrowotnych/lekarskich do udziału w Biegu.
4. Wzór oświadczeń, o którym mowa w dziale VI pkt 3 lit c-e, stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu.
5. Uczestnik upoważnia Organizatora do wykorzystania jego utrwalonego wizerunku na następujących polach eksploatacji:
a) utrwalenie i zwielokrotnienie jakąkolwiek znaną techniką oraz rozpowszechnianie w dowolnej formie,
b) udostępnianie sponsorom oraz oficjalnym partnerom egzemplarza lub kopii, na której utrwalono wizerunek, w celu wykorzystania do promocji sponsora lub oficjalnego partnera w zakresie jego udziału w Biegu,
c) wprowadzenie do pamięci komputera i do sieci multimedialnej,
d) zwielokrotnianie zapisu utrwalonego wizerunku,
e) publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtwarzanie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym,
f) zamieszczenie i publikowane w prasie, na stronach internetowych i plakatach,
g) emisja w przekazach telewizyjnych czy radiowych,
h) publikowanie zdjęć Uczestnika z udziału w Biegu w postaci zdjęć z trasy Biegów.
6. Organizator zastrzega sobie prawo przydzielania Uczestników do poszczególnych godzin startów, o czym Uczestnik zostanie poinformowany drogą mailową, nie później niż 7 dni przed Biegiem.
7. Uczestnik ma prawo wnioskować o zmianę godziny startu na adres piekielnywyscig@gmail.com, podając powód, jednakże Organizator nie daje gwarancji pozytywnego rozpatrzenia wniosku.

VII. ZASADY ZAPISÓW

1. Limit uczestników jest ustalany dla każdej edycji Biegu.
2. Warunkiem zapisania się na bieg jest wypełnienie elektronicznego formularza znajdującego się na Stronie internetowej oraz uiszczenie Opłaty startowej, o której mowa w dziale VIII, zwanej dalej „Opłatą startową”.
3. Zapisy na Bieg z gwarancją otrzymania wszystkich świadczeń przyjmowane są do terminu wyznaczonego dla każdej edycji na Stronie internetowej Organizatora.
4. Dokonanie zapisu w terminie późniejszym jest możliwe w miarę dostępności miejsc, przy czym Organizator nie gwarantuje kompletności pakietu startowego osobom, które dokonają zapisu po upływie terminu, o którym mowa w dziale VII pkt 3.

VIII. OPŁATA STARTOWA

1. Wysokość Opłaty startowej na edycję Biegu jest określona i opublikowana na Stronie internetowej przed rozpoczęciem zapisów.
2. Uiszczenie Opłaty startowej jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.
3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany wysokości Opłaty startowej w zależności od terminu zapisu na Bieg, liczby zgłoszonych uczestników lub przewidzianych rabatów.
4. Opłatę startową należy wpłacić po otrzymaniu maila potwierdzającego wpisania na listę startową w terminie określonym na Stronie internetowej dla danej edycji, jednak nie później niż 10 dni przed Biegiem.
5. Opłatę startową należy wnieść przelewem na rachunek bankowy podany przy rejestracji wskazując w tytule przelewu treść podaną przez Organizatora na Stronie internetowej.
6. Po wysłaniu zgłoszenia rejestracyjnego i uiszczeniu opłaty nie ma możliwości przeniesienia prawa do startu na inną osobę.
7. Wniesienie Opłaty startowej można dokonać w imieniu innych Uczestników Biegu.
8. Płatność możliwa jest jedynie w walucie polskiej (złotym).
9. Uiszczona Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

IX. PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I REZYGNACJI Z UDZIAŁU W BIEGU

1. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować o swojej decyzji Organizatora – Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej, nie później niż 14 dni przed Biegiem. Informację taką należy przesłać drogą elektroniczną na adres: piekielnywyscig@gmail.com.
2. W przypadku odstąpienia od umowy Organizator nie zwraca Opłaty startowej, o której mowa w dziale VIII.

X. ŚWIADCZENIA

1. W ramach Opłaty startowej Uczestnik otrzymuje:
a) prawo do wzięcia udziału w Biegu,
b) pakiet startowy (o zawartości określonej dla każdej edycji Biegu na Stronie internetowej). Odbiór pakietu startowego będzie możliwy po okazaniu dokumentu tożsamości oraz podpisanego oświadczenia zawodnika, w terminach i miejscu podanych przez Organizatora na Stronie internetowej,
c) w razie potrzeby opiekę medyczną.
2. W ramach ukończenia Biegu (przez ukończenie rozumie się dotarcie do mety) Uczestnik otrzymuje:
a) potwierdzenie faktu ukończenia biegu,
b) pamiątkowy medal.

XI. KLASYFIKACJA

1. Organizator klasyfikuje Uczestników w następujących kategoriach:
1) Studenci Politechniki Warszawskiej:
a) Kobiety
b) Mężczyźni
2) Reszta Świata:
a) Kobiety
b) Mężczyźni

XII. BEZPIECZEŃSTWO

1. Organizator zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu zapewnienia bezpieczeństwa Uczestnikom w trakcie Biegu. W razie urazów, omdleń, zasłabnięć itp. powstałych w trakcie Biegu lub z nim związanych Organizator zapewnia dostęp do opieki medycznej.
2. Uczestnik zobowiązany jest do pokonywania Biegu jedynie po wyznaczonej przez Organizatora trasie. W przeciwnym wypadku Organizator ma prawo odmówić realizacji świadczeń, o których mowa w dziale X pkt 2.
3. Ze względu na charakter Biegu Uczestnik powinien być świadomy możliwości powstania otarć, zadrapań, drobnych ran powierzchniowych, a także uszkodzeń stroju startowego Uczestnika. Dodatkowo zmienne warunki atmosferyczne mogą sprzyjać powstawaniu urazów kończyn czy przemoczeniu.
4. Odpowiedzialność za powstałe urazy oraz konsekwencje wychłodzenia lub przegrzania organizmu ponosi wyłącznie Uczestnik, który bierze udział w Biegu na własną odpowiedzialność. Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstały uszczerbek na zdrowiu Uczestnika.
5. Niezależnie od powyższego, Organizator zastrzega sobie prawo do zabrania z trasy Biegu Uczestnika, który w ocenie jego lub personelu medycznego wymaga interwencji medycznej, natychmiastowego ogrzania organizmu czy innej wymaganej opieki.
6. Ze względów bezpieczeństwa start w obuwiu z kolcami jest zabroniony.
7. Organizator zastrzega sobie prawdo do odmowy startu lub/i wstępu na teren Biegu osobie znajdującej się w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub innych substancji odurzających, zachowującej się agresywnie, w stroju stwarzającym możliwe zagrożenie bezpieczeństwa, zdrowia lub życia pozostałych Uczestników oraz działającym w sposób w jakikolwiek zagrażającym zdrowiu lub życiu pozostałym Uczestnikom, przedstawicieli Organizatora, przedstawicieli sponsorów i partnerów wydarzenia, służbom porządkowym oraz pozostałym zgromadzonym na terenie, gdzie odbywa się Bieg.
8. Jeśli odmówiono Uczestnikowi startu lub zabrano z trasy Biegu ze względów bezpieczeństwa nie przysługuje mu prawo żądania zwrotu Opłaty startowej.
9. Ze względów bezpieczeństwa zabroniony jest udział w Biegu osób poruszających się na rowerach, wrotkach, rolkach, deskorolkach oraz innych urządzeniach mechanicznych bez zezwolenia wydanego przez Organizatora. Zabrania się również biegu ze zwierzętami.

XIII. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych Uczestników Biegu jest Organizator.
2. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane przez Organizatora w celu zorganizowania i przeprowadzenia Biegu, w tym przyznania nagród dla osób wyróżnionych. Przetwarzanie danych osobowych obejmuje także publikację imienia, nazwiska, roku urodzenia, miejscowości zamieszkania, celem publikacji list startowych, wyników Biegu oraz listy zwycięzców.
3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000).
4. Uczestnik ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych oraz ich uzupełniania czy poprawiania.
5. Podanie danych osobowych oraz zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolna, jednakże ze względów organizacyjnych niepodanie lub brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uniemożliwia dopuszczenie Uczestnika do Biegu.
6. Przetwarzanie wizerunku Uczestnika nie narusza przepisów RODO i odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, zgodnie, z którym: „Przetwarzanie jest zgodnie z prawem, gdy jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią”.

 

Załącznik 1 – Oświadczenie Uczestnika